Hjelpemidler for Afasi-pasienter

Det er vondt å ikke kunne kommunisere. Men det finnes hjelp for personer med Afasi.

Har en av dine nærmeste fått diagnosen Afasi? 

En Afasidiagnose kan være tung å bære, spesielt dersom man er hardt rammet. Afasi rammer i ulike grad. Å bli rammet av afasi behøver ikke å være knyttet til annen nedsatt kognitiv funksjon. Intelligens, tanke og følelseslivet kan være intakt hos personer som er rammet av afasi, men det kan være vanskelig å vurdere dette, da personer som er rammet av afasi både kan ha vansker med å gjøre seg forstått og forstå muntlige beskjeder.

Se våre hjelpemidler for personer med Afasi

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med Afasi?

Mange som er rammet av afasi vil ha utbytte av å følge et behandlingsforløp med logoped. Dette vil kunne bistå med opptrening av munnmotoriske ferdigheter. Ofte vil det også være behov for å et supplement til kommunikasjon i hverdagen, når talen og eller forståelsen er svekket.

Les artiklene som gir tips til å kommunisere med en med afasi:

Jeg forstår at du har noe på hjertet, men hva?

Hvem er du?

Grid for Afasi-pasienter

Cognita har Grid 3 enheter med oppsett som er utviklet i samarbeid med personer som er rammet av afasi og logopeder. Afasi oppsettene i Grid 3 kommer i 4 alternativer, fra det helt enkle til et mer utfyllende vokabular. Oppsettene er i hovedsak laget med konkrete bilder, Snap foto, som bistår personer som er rammet med afasi med en direkte og visuell støtte til å forstå og å uttrykke blant annet ønsker og behov.

De fire afasi-oppsettene i Grid 3

Dersom lese- og skriveferdighetene er intakt, samt språkforståelse vil Rask Prat oppsettet være et godt alternativ. I Rask Prat oppsettet er det tastatur med ordprediksjon og setningsprediksjon.

 

Rask Prat vist på en Grid Pad Touch 10″

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med. (lenke til veileder)

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Hva er Afasi?

Afasi oppstår ofte som en ervervet skade etter slag eller sykdom, i ett eller flere av språkområdene i hjernen, skaden kan også oppstå i forbindelsene mellom disse. Det finnes ulike typer afasi, litt enkelt deles disse i to hovedgrupper: ekspressiv og impressiv.

Ekspressiv afasi gjør det vanskelig å uttale ord, finne ord og talen blir ofte langsom og man uttrykker seg i korte setninger. Skaden ligger da ofte i Brocas område, som befinner seg i fremre språkområdet i hjernen. Skader i Brocas området påvirker evnen til å planlegge talen. Språkforståelsen kan være intakt, men evne til å uttrykke seg kan være nedsatt.

Ved impressiv afasi, befinner skaden seg i Wernickes-område som ligge i bakre del av språkområdet. Når afasien rammer dette området vil personen ha flytende tale, men talen gir ofte lite mening. Personen vil da ha vansker med å forstå de ord som høres eller leses.

Hvordan lære språk?

Når vi lærer språk så organiseres ord i over- og underbegreper og mening og innhold knyttes til ordene gjennom at ord brukes og erfares i ulike kontekster. Eks: katt; ligger under overbegrepet pattedyr, deretter ligger det under kattedyrporteføljen og rovdyr, vi assosieres katt med værhår, fire ben, de fleste har pels, den er listig, god balanse, den maler når den koser seg. Den kommer i ulike størrelse og pelsen vil variere fra katt til katt.

Kulturelt sett i Norge var katter en del av husdyrene på en gård, da de er gode til å fange mus og rotter som ses på som skadedyr. Med skade i Wernickes-området vil personen ikke kunne ved å høre ordet «katt», assosiere det med beskrivelsene ovenfor. Det er fordi den ervervede skaden i området har rotet til systemet, noe som fører til at ordene som høres og sies ikke er knyttet til en betydning. Ord må læres på nytt og innhold må kobles til igjen ofte vil det være behov for konkret og visuell tilrettelegging for at ord igjen skal gi mening.

Vil du lære mer om Afasi?

Søk kontakt og ytterligere råd hos:
Afasiforbundet

Statped