Etikk

Cognita ønsker å bidra til en bevisst holdning til bruk av hjelpemidler. Det er hvordan teknologien/hjelpemiddelet brukes som avgjør hvor inngripende den er, og ikke teknologien i seg selv.

Hjelpemidlene er inndelt i 5 kategorier etter etisk vanskelighetsgrad.

1. Hjelpemidler som den enkelte utløser selv
Reiser i liten grad etiske problemstillinger. Eksempler: trygghetsalarm, omgivelseskontrollsystemer, kommunikasjonshjelpemidler.

2. Alarmsystemer
KAN være inngripende i den enkeltes rett til privatliv. Overfører informasjon om den enkelte til f.eks. omsorgstjenesten. Eksempler: Passive og selektive alarmer.

3. Peilesystemer
Kan brukes til å finne ut hvor den enkelte til enhver tid oppholder seg. Overfører mer informasjon enn alarmsystemer, og er derfor mer inngripende. KAN være et godt alternativ til låsing av dører.4. Overvåkingssystemer
Overføring av lyd og/eller bilde. Svært inngripende i den enkeltes rett til privatliv. Ikke anbefalt løsning for voksne.

5. Løsninger som begrenser den personlige friheten
Ulovlig frihetsberøvelse. Det vesentligste er tilbakeholdningen, ikke at det er anvendt teknologi.

Etiske vurderinger som må gjøres

• Er det forsvarlig å bruke hjelpemiddelet?
• Hvor stort inngrep i personens privatliv, selvbestemmelse eller frihet bruk av hjelpemiddelet medfører.
• Om hjelpemiddelet er nødvendig for å hindre eller besgrense vesentlig skade.
• Hvor stor skade det er fare for.
• Hvor sannsynlig det er at skaden vil oppstå uten at man bruker hjelpemiddelet.
• Om inngrepet som skjer ved bruk av hjelpemiddelet står i forhold til den faren man ønsker å redusere eller unngå.
• Hvor godt hjelpemiddelet er egnet til å fange opp eller unngå faresituasjonen.
• Om det finnes alternativer som ikke er inngripende eller som er mindre inngripende, for eksempel om det er mulig å tilrettelegge tjenestetilbudet bedre fra kommunen.

Prinsipp
Uavhengig av de løsningene som velges er vurdert som inngripende eller ikke, er det viktig å sikre at bruken av teknologi ivaretar omsorgsbehovene til den enkelte, og ikke blir en erstatning for nødvendig menneskelig omsorg.

Oppsummering
En enhetlig og grundig vurdering av den enkelte brukers behov må foreligge. For å finne gode løsninger er medbestemmelse viktig. Vurdering i forhold til lov/regelverk som
• Er tiltaket inngripende?
• Foreligger det samtykke?
• Er det hjemmel i lov å gjennomføre tiltaket?
• Hvilke reelle alternativer finnes?

Det er viktig med dialog med alle medvirkende aktører – inkludert bruker.

DET MINST INNGRIPENDE TILTAKET SKAL ALLTID VELGES!