Hjelpemidler for spesifikke eller utviklingsmessige språkvansker

Alle med språkvansker er unike, og vanskene vil arte seg forskjellig hos hvert enkelt individ. Likevel er det noen fellestrekk som går igjen, og som gjør at vi kan anta at det kan dreie seg om språkvansker.

Har en av dine nærmeste fått diagnosen spesifikke språkvansker? Eller utviklingsmessige språkvansker?

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD) er en betegnelse som brukes når barn, unge eller voksne strever med språk uten at man kjenner grunnen til dette. Barn med språkforstyrrelser strever med å forstå hva som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker.

Hva er utfordringen med språkvansker?

Alle med språkvansker er unike, og vanskene vil arte seg forskjellig hos hvert enkelt individ. Likevel er det noen fellestrekk som går igjen, og som gjør at vi kan anta at det kan dreie seg om språkvansker.

  • Språket er forsinket sammenlignet med jevnaldrende
  • Språkvanskene er det primære problemet
  • Barnet/eleven har problemer med å forstå og uttrykke seg (impressive og ekspressive vansker)
  • Den generelle utviklingen er upåvirket av språkproblemene

Språkvansker er en usynlig vanske

Språkforstyrrelser kan forveksles med oppmerksomhetsvansker eller atferdsvansker. Det er lett å tenke at barnet eller eleven ikke følger med, ikke lytter eller er lat. Dersom eleven har uoppdagete språkforstyrrelser, går de glipp av svært mye undervisning, da skolens opplegg stort sett baserer seg på verbal tale. Det kan være ord som læreren bruker som medfører at eleven mister sammenhengen fordi eleven blir sittende å «lete» i sin innebygde ordbank hva ordet inneholder av mening.

Dermed går eleven glipp av sammenhengen som ordet ble sagt i samtidig som ny informasjon som læreren gir i påfølgende setninger ikke blir registrert. Det er vanskelig å holde informasjon i minne når man ikke forstår sammenhengen. Vansken kan også utarte seg på den måten at eleven, barnet eller unge/ voksne vet hva han/ hun skal si men klarer ikke å hente frem ordet.

Det forekommer også at ordlyden på begreper er lagret feil, de har hørt ordet annerledes og dermed lagret et annet ord for en gjenstand eller handling. Dette kan medføre til misforståelser i sosiale lag, når de mottar en beskjed om å utføre en oppgave, eller de gir en beskjed og bruker feil ord og begreper i forhold til det de ønsker å formidle o.l. Mange med utviklingsmessige språkvansker har velutviklet visuell kompetanse og hukommelse. Den informasjonen de ikke får med seg gjennom verbalt tale prøver de å fange opp via de visuelle inntrykkene.

Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for en person med utviklingsmessige språkvansker?

Det er viktig med god visuell støtte både i form av dagsplaner og ved kommunikasjon. Personer med utviklingsmessige språkvansker har utbytte av symbolstøttet kommunikasjon og symbolstøttet verktøy for lettere å få tilgang til forståelse av innhold samt å finne riktig ord når ordletingsvansker oppstår.

Grid 3 er systemet vi fører som gir flest muligheter innen kommunikasjonsoppsett. Et oppsett er ferdig innhold i Grid 3 og gjør det enkelt å teste ut ulike former for symbolstøttet kommunikasjon. Det er oppsett for nærkommunikasjon og fjernkommunikasjon. For barn og voksne med utviklingsmessige språkvansker vil oppsett som Super Core 50 være aktuelt. Det er stor variasjon innad i gruppen hva gjelder ekspressive og impressive vansker. For noen vil Super core 50 fungere som alternativ til tale mens for andre vil den være et supplement til tale og forståelse. Her får man et rikt ordforråd som er symbolisert og kategorisert. Dette vil bistå med å knytte riktig innhold til ord. For symbolbrukeren har vi oppsett med hele tre ulike symbolbanker tilgjengelig som symbolstix, Widgit og PCS.

Super Core på Grid Pad Touch 10

Bliss og tegnbanken må søkes om ved siden som tilbehør, dersom det er aktuelt. Vi har også oppsett som kan benyttes inn mot lese- og skriveinnlæring noe som gjør overgangen fra symbolbruker til tekstbruker lettere.

Har personen allerede lært seg å lese vil tekstoppsettene i Grid 3 være fint og nyttig med både tastatur, ordprediksjon og setningsprediksjon samt at man kan legge til setninger på hurtigtaster etter eget ønske. Ved bruk av tekstoppsett kan tekst symboliseres dersom ønskelig.

Kommunikasjonsenhetene våre med Grid 3 leveres med touch, øyestyring eller alternativ betjening. For personer med utviklingsmessige språkvansker vil touch enhetene være aktuelle. De ulike enhetene imøtekommer ulike behov.

Hjelpemidler for struktur og oversikt

Struktur og oversikt i hverdagen er viktig – om ikke avgjørende – for en person med utviklingsmessige språkvansker. Kognitive hjelpemidler med god visuell støtte være formålstjenelig. Det kan være vanskelig for dem å knytte riktig innhold til aktiviteter og gjøremål,  derfor kan du hjelpe til. Dagsplaner, huskelister, og målstyring kan være nyttig. På den måten kan hovedpersonen klare mer på egenhånd.

Bruk av visuelle planer imøtekommer utfordringene disse barn/ unge har med auditiv informasjon. Cognita Klokka, Mobilize Me og PlaNet er eksempler på løsninger for tid og struktur.

Struktur

For noen kan det være nødvendig med en handlingskjede for å få gjennomført en aktivitet. En handlingskjede er en aktivitet som er brutt ned til steg, som man kan jobbe seg gjennom. I Mobilize Me får du hele handlingskjeden i én linje, som gjør det lett å se hva man er ferdig med og hva som gjenstår.

Aktivitet

Lystbetont aktivitet er veldig viktig. Hvilke aktiviteter liker han eller hun å gjøre?

Belønning

Små eller store belønninger for å ha gjennomført noe som ikke er like lystbetont. Det gir mestringsfølelse og kan være inspirerende. Kanskje spille spill etter å ha gjort et gjøremål? I Mobilize Me er det enkelt å legge inn belønning på slutten av en aktivitetsrekke.

Tidskontroll

Å forholde seg til tid kan være krevende. 5 minutter med en lite morsom oppgave kan føles som 5 timer. En tidsnedteller i form av f.eks TimeFlex eller TidViser kan tydeliggjøre hvor lenge en aktivitet skal vare.

MobilizeMe på iPad

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge for språkvansker?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes.

Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.