CO1_orig

Hjelpemidler for personer med utviklingshemming

Har en av dine nærmeste fått diagnosen utviklingshemming?

Utviklingshemming er en samlebetegnelse for ulike grader av kognitiv nedsatt funksjon under normalområdet.

Psykisk utviklingshemming (utviklingshemming) er en tilstand som er forårsaket av en forsinket eller avvikende utvikling hos et barn. Diagnosen settes før fylte 18 år. For å få diagnosen psykisk utviklingshemming må personen ha en betydelig funksjonsnedsettelse i intellektuelle, sosiale og praktiske ferdigheter.  I mange tilfeller er utviklingshemming en del av symptombilde ved ulike diagnoser.

Hva er utfordringen med utviklingshemming?

Utviklingshemming vil gi ulike utfordringer. Noen vil være rammet av store motoriske utfordringer og vil med det ha behov for forflytningshjelpemidler mens andre er mobile. Vanskene som medfølger diagnosen, avhenger av graden.

Man kan gradere utviklingshemning i 4 grader fra lett, moderat, alvorlig til dyp. Uavhengig av grad innebærer det alltid en varig nedsatt kognitiv funksjon og med behov for tilrettelegging for å fungere optimalt i hverdagen etter sine forutsetninger. For mange vil det også forekomme behov for kommunikasjonshjelpemidler som fungerer som supplement eller alternativ til talen og behov for forflytningshjelpemidler.

Begrepet «kognitiv funksjon» beskriver evnen til å oppfatte, vurdere, bearbeide, lagre, gjenhente og handle målrettet i forhold til informasjon fra omgivelsene.

Barn og ungdom som har en utviklingshemming kan ha behov for hjelp og tilrettelegging av ulike grad og på ulike/ alle områder og tidspunkt i livet, både når det gjelder oversikt og struktur, men også innenfor kommunikasjon og motorikk. God tilrettelegging bidrar til at personen vil kunne oppleve mestring og god livskvalitet.

Hjelpemidler fra Cognita

Vi i Cognita fører hjelpemidler knyttet til kommunikasjon, alternativ betjening og kognisjon. Det betyr at hjelpemidler fra oss kan bistå med tilrettelegging der det er behov for supplement til tale, et alternativ til tale, alternativ betjening knyttet til egen pc eller dedikert enhet fra oss.

I tillegg bistår våre kommunikasjonsløsninger til fjernkommunikasjon, ved at man gjennom Grid 3-løsninger få tilgang til forenklet telefonoppsett der tekst blir lest opp og symbolisert etter behov. Man kan også formulere sms ved bruk av symboler. Tilsvarende tilpasning kan gjøres ved e-post. Vi fører også hjelpemidler for tid, struktur og planlegging som hører innenfor hjelpemidler for kognisjon.

Hjelpemidler for kommunikasjon

Grid 3 er systemet vi fører som gir flest muligheter innen kommunikasjonsoppsett og gjør det enkelt å teste ut ulike måter for han/ henne å kommunisere på.

Det er oppsett for nærkommunikasjon og fjernkommunikasjon. For symbolbrukeren har vi oppsett med hele tre ulike symbolbanker tilgjengelig som symbolstix, Widgit og PCS.

Bliss og tegnbanken må søkes om ved siden som tilleggsutstyr, dersom det er aktuelt. Vi har også oppsett som kan benyttes inn mot lese- og skriveinnlæring noe som gjør overgangen fra symbolbruker til tekstbruker lettere. Har personen allerede lært seg å lese vil tekstoppsettene i Grid3 være fint og nyttig med både tastatur, ordprediksjon og setningsprediksjon samt at man kan legge til setninger på hurtigtaster etter eget ønske. Kommunikasjonsenhetene våre med Grid 3 leveres med touch, øyestyring eller alternativ betjening. De ulike enhetene imøtekommer ulike behov.

Grid Pad Touch 10 med Super Core

Minspeak står for Minimal Effort Speach og er et kommunikasjonssystem vi har i vårt sortiment på egne dedikerte maskiner. Målet er at brukeren ikke skal trykke mer en 2-3 trykk for å formulere en setning. Her brukes det ikoner sammen med personens evne til å assosiere og memorere stier. Dette baner vei til mangfoldige kommunikative utsagn.

Dette systemet er den mest effektive måten å kommunisere ønsker, behov og det en har på hjertet- når man har knekt koden. Layouten kan sammenlignes med et statisk tastatur. Når man kan bokstavkombinasjoner kan man få sagt det man vil.  Det samme skjer med Minspeak når man kan ikon kombinasjonene  kan man hurtig få sagt det man ønsker.

Aktivitetsrad

Eks Jeg heter Ola, består av 13 trykk med mellomrom og bokstaver på ordinært tastatur, ved bruk av tastatur og ordprediksjon, 4 trykk, ved bruk av Minspeak trengs kun 2 trykk. Her skjer det ofte at hovedpersonen selv knekker koden med ikoner, mens de rundt synes det virker komplisert. For mer informasjon om våre kommunikasjonsenheter kan du gå til: https://cognita.no/hjelpemidler/kommunikasjon/

Hjelpemidler ved kognitiv svikt

Cognita fører også kognitive hjelpemidler som, dagsplaner, huskelister, og målstyring. Slike verktøy kan bidra til forutsigbarhet gjennom blant annet visualisere dagens gjøremål.

Struktur i hverdagen kan være viktig – om ikke avgjørende – for en person med utviklingshemning. Det kan være vanskelig for dem å lage en plan selv, derfor kan du hjelpe til. Dagsplaner, huskelister, og målstyring kan være nyttig. På den måten kan hovedpersonen klare mer på egenhånd og ikke «mase» på de rundt seg. Mas kan være slitsomt for både deg og han/ henne. Cognita Klokka, Mobilize Me og PlaNet er eksempler på løsninger for tid og struktur.

For noen kan det være nødvendig med en handlingskjede for å få gjennomført en aktivitet. En handlingskjede er en aktivitet som er brutt ned til steg, som man kan jobbe seg gjennom. I Mobilize Me får du hele handlingskjeden i én linje, som gjør det lett å se hva man er ferdig med og hva som gjenstår.

Kort intro om Mobilize Me

Aktivitet

Lystbetont aktivitet er veldig viktig. Hvilke aktiviteter liker han eller hun å gjøre?

Gulrøtter

Nei, ikke rotgrønnsaken, men små eller store belønninger for å ha gjennomført noe som ikke er like lystbetont. Det gir mestringsfølelse og kan være inspirerende. Kanskje spille spill etter å ha gjort et gjøremål? I Mobilize Me er det enkelt å legge inn gulrøtter på slutten av en aktivitetsrekke.

Tidskontroll

Å forholde seg til tid kan være krevende. 5 minutter med en lite morsom oppgave kan føles som 5 timer. En tidsnedteller i form av f.eks TimeFlex eller TidViser kan tydeliggjøre hvor lenge en aktivitet skal vare.

Hjelpemidler ved epileptisk anfall

I tillegg til kommunikasjonshjelpemidler og kognitive hjelpemidler har vi også fallalarm i vårt sortiment. Det vil være aktuelt med en slik alarm dersom man er rammet av Epilepsi.  Mange med utviklingshemming har også epilepsi. Trygghet, i form av et hjelpemiddel som varsler anfall, er viktig. Da kan personen med diagnosen leve et tilnærmet normalt liv i visshet om at nærkontaktene får beskjed dersom anfallet skjer.

Cognita Enkel Fallalarm varsler et anfall når enheten kommer utenfor en vinkel på 45 grader. Det vil si at man ikke er avhengig av et kraftig fall eller ristninger for at et fall skal varsles.

Fallalarmen er lett og liten

Velferdsteknologi: IBG (Interaktiv Borger Guide)

Samling foran den store IBG skjermen

IBG er Cognitas velferdsteknologi på systemnivå. Dette er et større system som kommuner, institusjoner, organisasjoner etc kan kjøpe direkte av oss.

IBG er utviklet for personer som har behov for forenklet tilgang til hverdagens informasjon og muligheter. Dette gir dem en større og viktigere plass i eget liv, hvor de kan ta egne beslutninger og bli mer selvstendige og dermed føle med tilhørighet og verdi.

Det setter personer med funksjonsnedsettelse og deres pårørende i fokus. IBG bidrar til økt mestring, medvirkning og selvstendighet i hverdagen. Store skjermer i fellesarealer bidrar til god oversikt over hverdagen og blir et sosialt samlingspunkt.

Appene som medfølger løsningen har til hensikt å hjelpe bruker til å bli aktør i eget liv. Her blir korktavlen historie.

På den måten forenkler og effektiviserer IBG informasjon og kommunikasjon mellom beboere, deres støttepersoner/ tjenesteytere og pårørende.

Vil du vite mer om IBG? Kontakt oss!

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge til en med utviklingshemming?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Behandlingshjelpemidler er det helseregionene som har ansvaret for. Helseregionene har etablert egne behandlingshjelpemiddelkontorer. Har du behov for et behandlingshjelpemiddel, skal en legespesialist fylle ut et eget søknadsskjema som sendes inn til behandlingshjelpemiddelkontoret. For mer informasjon trykk her

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.

Mer om utviklingshemming

NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede: http://www.nfunorge.org/

LUPE Landsforbundet for utviklingshemmede:http://www.landsforbundet-lupe.no/

helsnorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/utviklingshemming-hos-barn-og-unge