CO4_orig

Hjelpemidler for personer med demens


Har en av dine nærmeste fått diagnosen demens? 

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdom som fører til redusert evne til å ta vare på seg selv. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil behov for omsorgstjenester øke. Demens kan utvikle seg i ulikt tempo og forverring av tilstand kan ha lav til rask progresjon. Ofte oppstår den i høy alder og fører til kognitivt svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Hva er utfordringen med demens?

Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom.

Det vanskelige med hukommelsesvansker hos personer med Alzheimers sykdom er at med dårlig hukommelse blir det fort en utfordring å lære seg nye ting. Men dersom man kommer tidlig i gang med å innføre praktiske hjelpemidler, ser vi at de kan være til god hjelp og støtte i hverdagen.

Et enkelt tiltak som å bytte armbåndsur til en Malem Klokke kan være en god hjelp til påminning om viktige aktiviteter. Er det også behov for støtte til å gjennomføre aktiviteter og forenkle kontakten med venner og familie, vil Mobilize me være en mulighet.

Frontotemporal demens

Frontotemporal demens opptrer først og fremst hos personer i 50–70 års alderen, og er kjennetegnet ved at personen som rammes endrer sin atferd eller personlighet. Noen får en sosial ukritisk atferd, andre blir passive og kan virke deprimerte. De fleste har vansker med å komme i gang med aktiviteter, er passive og irritable. Etter hvert tilkommer hukommelsesproblemer og store språkvansker.

Med Mobilize me kan kommunikasjonen støttes både for personen selv og for omsorgspersoner.

Lewy-legeme demens

Sykdommen opptrer som oftest hos personer mellom 60–80 år. Denne demenssykdommen er kjennetegnet ved tre typer symptomer: redusert hukommelse og andre intellektuelle problemer, perioder med synshallusinasjoner (mennesker, dyr og lignende som ikke fins) og stivhet i kroppen.

Mobilze me kan være et godt hjelpemiddel for kommunikasjon, og bruk av kjente bilder kan være med å avklare og avhjelpe vanskelige situasjoner.

Hvordan kan du hjelpe en person med demens?

Struktur i hverdagen kan være viktig – om ikke avgjørende – for en person med demens. Det kan være vanskelig for dem å lage en plan selv, derfor kan du hjelpe til. Dagsplaner, huskelister, og målstyring kan være nyttig. På den måten kan hovedpersonen klare mer på egenhånd og ikke «mase» på de rundt seg. Mas kan være slitsomt for både deg og han/ henne. Cognita Klokka, Mobilize Me og PlaNet er eksempler på løsninger for tid og struktur.

For noen kan det være nødvendig med en handlingskjede for å få gjennomført en aktivitet. En handlingskjede er en aktivitet som er brutt ned til steg, som man kan jobbe seg gjennom. I Mobilize Me får du hele handlingskjeden i én linje, som gjør det lett å se hva man er ferdig med og hva som gjenstår.

Mobilize Me for eldre

 

 

Aktivitet

Lystbetont aktivitet er veldig viktig. Hvilke aktiviteter liker han eller hun å gjøre?

Tidskontroll

Å forholde seg til tid kan være krevende. 5 minutter kan føles som 5 timer, når man venter. En tidsnedteller i form av f.eks TimeFlex eller TidViser kan tydeliggjøre hvor lenge en aktivitet skal vare eller når en aktivitet skal begynne.

Hvilket hjelpemiddel skal jeg velge?

Vi har laget en rekke veiledere for deg som leter etter et hjelpemiddel. Her får du innspill til hva det er lurt å tenke på når du skal ta et valg. Du kan gjerne ringe oss for å snakke om hvilke muligheter som finnes. Har ikke vi løsningen du trenger, kan vi fortelle hvilken annen produsent du kan ta kontakt med.

Våre hjelpemidler dekkes av folketrygden (NAV). Folketrygden (NAV) har ansvaret for å gi stønad til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen i arbeidslivet og dagliglivet. Det er et krav at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Alle som har en varig (over 2 år) nedsatt funksjon kan søke om hjelpemidler. Her har vi beskrevet prosessen dere må gjennom for å søke. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem kan du enten ringe til oss eller til ditt lokale NAV-kontor. Fagpersoner i din kommune skal være kontaktledd og være behjelpelig med begrunnelser og formuleringer om det er behov for det.