Klinefelter syndrom

XXY eller Klinefelter syndrom (KS), er en medfødt tilstand hos gutter.

Gutter og menn med KS er ofte høyere enn gjennomsnittet, og de har sterkt nedsatt eller manglende fruktbarhet.

KS er underdiagnostisert, delvis fordi det er stor variasjon i symptomer og tegn.
KS er den hyppigst forekommende kromosomforstyrrelsen med en forekomst på ca. en pr. 600 levendefødte gutter. Antall personer med syndromet i Norge beregnes til flere tusen. Hvor mange som er diagnostisert og under behandling er ikke kjent.

Syndromet viser seg i blant med lese og skrivevansker, forsinket taleutvikling, redusert språkforståelse, dårlig hørselsforståelse og dårlig verbalisering. Skoleprestasjonen står på bakgrunn av dette lite i samsvar med intelligensnivået. Brystutvikling forekommer relativt hyppig.