Demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom.

Det vanskelige med hukommelsesvansker hos personer med Alzheimers sykdom er at med dårlig hukommelse blir det fort en utfordring å lære seg nye ting.  Men dersom man kommer tidlig igang med å innføre praktiske hjelpemidler, ser vi at de kan være til god hjelp og støtte i hverdagen.

Et enkelt tiltak som å bytte armbåndsur til en Malem Klokke kan være en god hjelp til påminning om viktige aktiviteter. Er det også behov for støtte til å gjennomføre aktiviteter og forenkle kontakten med venner og famile, vil Cognitass Kognisjon være en mulighet.

Frontotemporal demens

Frontotemporal demens opptrer først og fremst hos personer i 50–70 års alderen, og er kjennetegnet ved at personen som rammes endrer sin atferd eller personlighet. Noen får en sosial ukritisk atferd, andre blir passive og kan virke deprimerte. De fleste har vansker med å komme i gang med aktiviteter, er passive og irritable. Etter hvert tilkommer hukommelsesproblemer og store språkvansker.

Med Cognitass Kognisjon eller Cognitass Afasi kan kommunikasjonen støttes både for personen selv og for omsorgspersoner.

Lewy-legeme demens

Sykdommen opptrer som oftest hos personer mellom 60–80 år. Denne demenssykdommen er kjennetegnet ved tre typer symptomer: redusert hukommelse og andre intellektuelle problemer, perioder med synshallusinasjoner (mennesker, dyr og lignende som ikke fins) og stivhet i kroppen.

Fra egen erfaring kan vi bekrefte at Cognitass Kognisjon kan være et godt hjelpemiddel for kommunikasjon både nært og fjernt, og bruk av kjente bilder kan være med å avklare og avhjelpe vanskelige situasjoner.

Mer om demens:

Nasjonalforeningen for folkehelsen: https://nasjonalforeningen.no/demens/

Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse: https://www.aldringoghelse.no/?PageID=5859

Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/demenssykdommer